De Algemene Verordening Gegevensbescherming 25 mei 2018

De Algemene Verordening Gegevensbescherming 

TCM Acupunctuur  voldoet automatisch aan de AVG

Op 25 mei 2018 gaat de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in. Dit is de nieuwe privacywetgeving die geldt voor de gehele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) geldt niet meer. Dit betekent dat we afspraken maken over hoe er omgegaan wordt met privacy en de verwerking van persoonsgegevens.

Wat betekent de AVG voor u?
In de praktijk verandert er niets. Om te voldoen aan de eisen van de AVG maken we afspraken over de verwerking van persoonsgegevens. In deze afspraken staat onder andere omschreven hoe we omgaan met privacy, beveiliging en de verwerking van persoonsgegevens. Om er voor te zorgen dat we met iedereen dezelfde afspraken maken, heb ik deze opgenomen in het register.

Het register van verwerkingsactiviteiten
Het register van verwerkingsactiviteiten bevat informatie over de persoonsgegevens die ik vastleg in een digitaal cliëntendossier.  De AVG schrijft voor welke informatie  ik als therapeut in het register moet zetten. Als de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daar om vraagt, moet  ik het register direct kunnen laten zien.

Uw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Het is mijn taak om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens  intervisie
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de factuur
Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kan declareren bij uw zorgverzekeraar. De gegevens zijn:

Uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum

de datum van de behandeling

een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘Vervolgconsult Acupunctuur’.

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH